Brittany Spanos
Senior Writer
Rolling Stone
by Ebru Yildiz